top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Europa / Schotland / Dundee

 

 

Opwekking in Dundee (1839)

 

“De in Kilsyth begonnen beweging brak weldra door haar grenzen en verspreidde zich over het grootste gedeelte van Schotland. Burns jr. had voorgenomen om terug te keren naar Dundee voor zondag 28 juli, maar gebeurtenissen te Kilsyth dwongen hem om te blijven en hij bereikte Dundee niet voor dinsdag 8 augustus. Het nieuws van wat in het westen had plaatsgevonden was hem voorgegaan en hij vond de grond toebereid voor zaaien.

‘Op donderdag, de tweede dag na zijn terugkeer,’ zegt dr. Andrew Bonar, ‘aan het slot van de gebruikelijke gebedsbijeenkomst ’s avonds in de St. Peter’s, en toen het gemoed van velen diep plechtig gestemd was door de tijdingen die hen bereikt hadden, sprak hij een paar woorden over hetgeen hem enige dagen opgehouden had, zodat hij niet tot hen kon komen en nodigde diegenen uit achter te blijven, die de behoefte gevoelden aan een uitstorting van de Geest om hen te bekeren. Ongeveer honderd bleven achter en aan het einde van een plechtige toespraak tot deze beangste zielen, scheen plotseling de kracht Gods neder te dalen en allen werden in tranen gebaad.’

Op de volgende avond speelden soortgelijke tonelen zich af terwijl de indruk zelfs groter was. ‘Het was als een opgesloten vloed die uitbrak; tranen stroomden uit de ogen van velen en sommigen vielen op de grond, kreunend en wenend, en roepend om genade.’

Gedurende de volgende drie maanden zag Dundee menig ongewoon gezicht. Overvolle bijeenkomsten werden avond na avond gehouden en talrijke vragende personen bleven achter nadat de gewone bijeenkomsten voorbij waren. Velen zochten een persoonlijk onderhoud met de predikanten die in het werk bezig waren.

‘Gedurende de herfst van 1839’, schreef M’Cheyne, ‘kwamen niet minder dan zes tot zevenhonderd personen om met de predikanten over hun zielen te spreken; en er waren er velen meer, even bekommerd, die nimmer op deze wijze tevoorschijn kwamen.’ Er werden dikwijls bijeenkomsten in de openlucht gehouden. Velen stroomden samen in de stad vanuit het omringende land, en er kwamen predikanten uit alle richtingen, hetzij om te zien of te helpen in de beweging. Onder degenen die hun diensten aanboden waren Macdonald van Ferintosh en Flyster van Alness uit het verre noorden; de Bonars van Larbert en Kelso; Somerville van Glasgow; en Cumming van Dunbarney. De eerwaarde Cesar Malan van Genève en Robert Haldane bezochten de stad ook.

M’Cheyne keerde op donderdag 23 november naar Dundee terug. De vurige tijd van de opwekking was tegen deze tijd enigszins voorbijgegaan, maar er was nog genoeg heerlijkheid om iets aan te duiden van de grootheid van hetgeen plaatsgevonden had. ‘Ten tijde van mijn terugkeer van de Zending onder de Joden,’ zegt hij, ‘vond ik negenendertig van zulke bijeenkomsten (voor gebed en gemeenschap), wekelijks gehouden in verbinding met de gemeente, en vijf hiervan werden algeheel geleid en bijgewoond door kleine kinderen.’ Zoals te verwachten was, wierp M’Cheyne zich met karakteristieke geestkracht in het werk. Vele beangste zielen zochten een gesprek met hem. Alles tezamen tekende hij vierhonderd van zulke gesprekken aan in de maanden die op zijn terugkeer volgden. Het hoogtij van de opwekking was echter voorbijgegaan en de godsdienstige zaken keerden steeds meer terug naar hun gewone toestand. Op 5 oktober 1841 kon M’Cheyne schrijven: ‘De heerlijkheid is grotelijks vertrokken, maar het aantal behouden zielen gaat mijn kennis ver te boven.’

 

Losgemaakt van zijn verplichtingen in Dundee, begon Burns een apostolische bediening, overal predikend waar zich een gelegenheid voordeed. Het gerucht van de dienst die hij verricht had verspreidde zich over de Engelssprekende wereld en hij kreeg uitnodigingen die hij aannam vanuit Engeland, Ierland en Canada. Hij ging voort in deze werkzaamheden totdat hij in het begin van 1847 wegzeilde om zijn levenstaak in China op zich te nemen. Het beste gedeelte van zijn werk in het Evangelie werd echter in zijn geboorteland Schotland verricht. Nadat hij Dundee verliet, bracht hij enige tijd door in St. Andrews, zowel als in Kilsyth en de streken die de gemeente van zijn vader omringden. Overal vergezelde opvallende zegen zijn prediking.”

 

Schotland saw His glory, Compiled and Edited by Richard Owen Roberts
International Awakening Press

bottom of page