top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Persoonlijk / Stromen

De levende Fontein van de Heilige Geest
 

“Na de nederdaling van de Heilige Geest op de Pinksterdag, werd de stroom niet geleidelijk uitgeput naarmate de jaren verstreken. Hij is nooit opgedroogd. De Heilige Geest is een fontein van levend water die onophoudelijk stroomt. Op de Pinksterdag werden mensen vervuld met de Heilige Geest; honderden jaren later stroomde het levende water nog steeds en werden gelovigen nog steeds vervuld met de Heilige Geest. Bijna 2000 jaar later tot dit geslacht toe, kunnen gelovigen nog steeds vervuld worden met de Heilige Geest.
Bij het vooraf zien van de nederdaling van de Heilige Geest, zag de profeet Ezechiël vanuit de tempel water naar het oosten stromen, dat steeds wijder en dieper werd naarmate het stroomde. In het begin kon de beek doorwaad worden, het water raakte tot de enkels; verderop kwam het tot de knieën, dan tot het middel; duizend ellen verderop was het een rivier geworden waar men door moest zwemmen; zij kon niet langer doorwaad worden (Ezech. 47).
Jaren nadat de Heilige Geest op de Pinksterdag was nedergedaald, werd de apostel Johannes verbannen naar het eiland Patmos. In zijn opmerkelijke gezicht zag hij nog steeds het water des levens voortkomen uit de troon Gods en des Lams (Openb. 22:1).
De Heilige Geest is een levende Fontein die onophoudelijk moet stromen. In de apostolische kerk werden mensen vervuld met de Heilige Geest. De reden waarom de kerk heden ten dage niet vervuld is met de Geest, is dat zij niet verstaat dat de Heilige Geest een levende Fontein is.
De Heilige Geest is als een levende Fontein die voortdurend uitstort, en daarom kunnen gelovigen ten allen tijde bewaterd worden, ten allen tijde vervuld worden. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, ja, en in der eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). De Heilige Geest is, als een altijd-stromende, levende Fontein, onveranderlijk; vroeger konden gelovigen vervuld worden, tegenwoordig kunnen gelovigen ook vervuld worden. Er is geen onderscheid tussen oud en modern, want de Heilige Geest is als levend water dat bestendig stroomt. (...)
‘Hoge waterwellingen en lage waterwellingen’ (Joz. 15:19). (...)
De Heilige Geest is de hoge Waterwelling die onophoudelijk van bovenaf naar beneden stroomt tot de wederkomst des Heeren. (...)
Als men de hoge waterwellingen heeft ontvangen, volgen de lage waterwellingen. Want als de gelovige hier beneden de Heilige Geest, van bovenaf naar beneden gezonden, heeft ontvangen, dan wordt de Heilige Geest een Fontein in zijn hart die opspringt tot het eeuwige leven. Dit zijn de lage waterwellingen. De Heilige Geest, ontvangen in het hart van de gelovige, is geen Bron van water dat stukje bij beetje geput moet worden. Hij is een Fontein die vanzelf opborrelt, opspringend tot in het eeuwige leven.
Veel gelovigen voelen zich droog, onbekwaam om levend water uit te zenden. Dit is omdat zij de volheid van de Heilige Geest niet hebben en dus de lage waterwellingen niet hebben. Indien het hart van de gelovige gereinigd en met de Heilige Geest vervuld is, wordt hij een fontein die altijd kan stromen, juist zoals de Bijbel zegt: ‘Die in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien’ (Joh. 7:38). Nadat gelovigen met de Heilige Geest zijn vervuld, ontvangen zij alzo de lage waterwellingen en kunnen onophoudelijk uitstorten. Hoe heerlijk is zulk een leven! Hebt u de volheid van de Heilige Geest ondervonden en de lage waterwellingen verkregen? Als de Heilige Geest is ontvangen, en u een fontein bent geworden, kunt u overstromen en de ongeredden het water des levens te drinken geven. Als de lage waterwelling uitstroomt, stroomt de hoge waterwelling naar beneden, en houdt haar altijd vol om zonder enige vermindering over te lopen. Met de Heilige Geest in het hart, wordt men een fontein die uitstort gelijk een machtige rivier van levend water, die de geestelijk dorstigen bereikt en hen in staat stelt om het levende water van de Geest te drinken en verzadigd te worden. Zij zullen niet meer dorsten, want de Heilige Geest zal hen voortdurend vervullen.
Hoe gewilliger gelovigen zijn om levend water voor de Heere uit te storten, hoe meer de Heere hen met de Heilige Geest zal vervullen. Indien men verlangt om voortdurend vol te zijn, moet men voortdurend uitstorten. Hoe meer men uitstort, hoe meer men heeft om uit te storten. Wanneer men ophoudt met over te stromen, stopt de bevoorrading ook.
Evenals de weduwe uit Elisa’s tijd: terwijl zij de olie in de lege vaten bleef gieten, was er geen gebrek. Zodra aan de vaten een eind was gekomen en er geen plaats meer was om uit te storten, hield de olie op.”

Launch Out Into The Deep, Andrew Gih
Classic Books for Today, Herald of His Coming

bottom of page