top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Verenigd gebed

 

Verenigd gebed

“Er moet ernstig aangedrongen worden op verenigd, voortdurend en volhardend gebed om de overvloedige uitstorting van de Heilige Geest.

Men heeft opgemerkt, als een belangrijk en bemoedigend feit in de geschiedenis van de opwekkingen waarmee wij het best bekend zijn, dat de bewegende oorsprong van deze alle is geweest: gebed – gelovig, ernstig, verenigd. Het kon zijn dat een kleiner aantal zo bad, ja, in het begin slechts zeer weinigen; maar, onmiddellijk voorafgaand aan opmerkelijke ontwakingen, ook een groter aantal Christenen die waren samengebracht, zoals op gelegenheden dat de sacramenten werden bediend.
Zie de wonderlijke dag in de Kirk of Shotts in 1630. Deze dag werd voorafgegaan door een avond en een ochtend van onophoudelijk bidden onder de predikanten, en door het volk dat in heilige gemeenschap aan de tafel des Heeren was geweest, en dat onwillig was om zonder een zegen te vertrekken. Nu, ‘de hand des Heeren is niet verkort, dat Hij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen’. Wanneer wij komen bij recentere ontwakingen in onze kerk: bij die van Moulin, 1800; Skye, 1814; Arran, 1813; Lewis, 1834; en in Kilsyth in deze huidige tijd, dan is het in al deze gevallen waar, dat ‘de Heere opmerkte en hoorde degenen die Zijn naam vreesden’, en die ‘dikwijls met elkander spraken’ [1] over de dingen der zaligheid, en die zich, met verenigde gelovige smekingen, richtten tot de troon der genade, en opzagen en antwoord verwachtten.
Als we ons tot de geschiedenis in de Schrift begeven en helemaal naar de dagen van Enos terugverwijzen, toen ‘men de Naam van Jehovah begon aan te roepen’ [2], en ook komen bij de Pinksterdag, toen de apostelen in een ‘opperzaal allen eendrachtig volhardende waren in het bidden en smeken, verwachtende de belofte des Geestes’, dan vinden wij dat aan het gebed dezelfde belangrijke plaats wordt gegeven; en ongetwijfeld zal men kunnen ontdekken dat in dit opzicht de geschiedenis van de ware gemeente des levenden Gods, in iedere eeuw en in iedere plaats van de wereld, een schone gelijkvormigheid en eenheid vertoont. Zodat het in de kerk – het lichaam van Christus gezamenlijk bezien, zowel als in elk afzonderlijk lid, bewaarheid is dat ‘een ieder die de Naam des Heeren aanroept, zalig zal worden’ [3].”

Uit: Mode of Conducting a Revival, William Burns.

Lectures on the Revival of Religion
Richard Owen Roberts, Publishers

-------
[1] Mal. 3:16, Eng. vert. [2] Gen. 4:26. [3] Rom. 10:13.

 

bottom of page