top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Predikers / R. Roberts

 

De prediking van Robert Roberts, Clynnog (1762-1802)
 

Michael Roberts, Pwllheli, zijn neef, zegt van zijn prediking:

“Ik heb vele malen gedacht als ik het oude volk hoorde spreken over Rowland, Llangeitho, dat van al de predikers die ik ooit gehoord heb, Robert Roberts het meest op hem leek. (...) Maar het wonderlijkste kenmerk dat hij bezat, was de vurige geestdrift tijdens zijn verkondiging; de zalving, het Goddelijke licht en de uitstorting van de Heilige Geest die op hemzelf en zijn hoorders viel; de uitdrukking van zijn gelaat, zo gepast bij zijn woorden, zodat zijn kracht op dat ogenblik geheel onweerstaanbaar was voor iedereen die er zat. Ik heb dikwijls de vergaderingen zien wenen, ja, tot een ieder toe.

Als hij de vloeken van de wet tegen de overtreders donderde, was de bliksem, de donder en de ontzaglijke vrees als die van Sinaï. Als hij de ondoorzoekelijke rijkdommen van het Evangelie predikte, de verborgenheid van de Drie-enigheid, de Persoon van Immanuël, het verbond der genade en het plan der zaligheid, was de ziel vervuld met verwondering en vreugde. En als hij met blijde tonen de rijkdommen van de genade Gods zoals die geopenbaard zijn in het Evangelie, prees en verheerlijkte, versmolt het harde hart dikwijls; dan bleek de zonde in haar ware kleur, de ellendige toestand van de mens, de ijdelheid der wereld, Christus, die in alle opzichten liefelijk is; en de vroomheid en godzaligheid bleek van alle andere dingen het meest begerenswaardige bezit voor de ziel. Niet vaak heb ik naar hem geluisterd zonder in mijzelf smart en wenen vanwege de zonde te ondervinden, en vreugde vanwege de zaligheid van Christus.”

Some of the Great Preachers of Wales, Owen Jones, M.A.
Tentmaker Publications

bottom of page