top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Excessen / A. Nettleton

Asahel Nettleton (1783-1844) over lichamelijke beroeringen
 

Het volgende gebeurde in de herfst van 1813 te Milton (USA), een parochie die maar weinig belijdende leden had, en geen predikant kon betalen. Degenen die een godsdienstige belijdenis hadden, waren in een lauwe staat, en bij de grote meerderheid van de mensen die er woonden, heerste een zeer grote onverschilligheid ten opzichte van de godsdienst. Door twee predikanten uit de buurt werden in hun eigen gemeenten de nodige gelden ingezameld om voor een tijd een predikant te kunnen onderhouden. Er werd besloten om Nettleton te vragen. Ondertussen werden de kerken in de omgeving opgeroepen om in het bijzonder voor de mensen in Milton te bidden. Nettleton kwam en mocht er veel zegen verspreiden.

“Het werd spoedig duidelijk dat God waarlijk in die plaats was. Het werk nam snel toe, en werd zeer krachtig. Het werd gekenmerkt door opmerkelijk heldere en benauwende overtuigingen van zonde. De onderwerpen ervan hadden een levendig besef van de weerstand van hun harten tegen God; en in sommige gevallen was hun benauwdheid overweldigend.
Op een avond waren twee of drie personen in zulk een gemoedsverschrikking, dat het noodzakelijk werd ze uit de bijeenkomst te verplaatsen naar een naburig huis. Dit schiep voor een ogenblik enige verwarring, maar de orde werd spoedig hersteld toen Nettleton het volk op de volgende wijze toesprak:

‘Het kan voor sommigen van u misschien nieuw zijn, dat er zulke benauwdheid over de zonde zou zijn. Maar er was grote benauwdheid op de Pinksterdag, toen duizenden doorstoken werden in het hart [1], en uitriepen: “Wat zullen wij doen, mannen broeders?” Sommigen van u kunnen misschien gereedstaan om te zeggen: Indien dit godsdienst is, wensen wij er niets mee te doen te hebben. Mijn vrienden, dít is niet de godsdienst. Godsdienst geeft de bezitters ervan geen oorzaak om zulke gevoelens te hebben en zo te handelen. Deze personen zijn zo benauwd, niet omdat zij godsdienst hebben, maar juist omdat zij géén godsdienst hebben, en dit ontdekt hebben. Zo was het op de Pinksterdag. De duizenden die doorstoken werden in hun hart, hadden ontdekt dat zij geen godsdienst bezaten, en niet bereid waren om hun God te ontmoeten [2]. Zij hadden de ontdekking gedaan, dat zij verloren zondaars waren, en dat hun zielen elk uur in gevaar waren.’

Mogelijk zijn dit niet de precieze woorden, maar zodanig was de hoofdinhoud van zijn toespraak. Het bracht een heilzame uitwerking teweeg. (...) Het is opmerkenswaardig, dat er in de meeste opwekkingen onder Nettletons prediking gevallen waren van overweldigende benauwdheid. Maar deze benauwdheid kwam niet zozeer door gevoelens, als wel door heldere overtuiging van zonde; en in bijna alle gevallen eindigde ze spoedig in een vredige en vreugdevolle hoop op de zaligheid.”
 

----------


Uit ‘Gedachten over Opwekkingen’, door dr. A. Nettleton:

“De grote benauwdheid die in opwekkingen voorkomt, wordt als een bezwaar ertegen aangevoerd.
Antwoord: Het is niet de godsdienst die de benauwdheid veroorzaakt, maar een overtuiging van het gebrek eraan. Is het verrassend dat zondaars benauwd zouden zijn, wanneer zij ertoe gebracht worden te beseffen dat zij staan blootgesteld aan het eeuwige verderf? Wanneer het lichaam van een persoon pijn heeft, is hij in benauwdheid; en zijn vrienden zuchten en wenen dikwijls. En is de ziel van minder belang dan het lichaam? Zijn hemel en hel beuzelingen? Werden er op de Pinksterdag geen zondaren doorstoken in het hart [3]?

En was de stokbewaarder van Filippi niet benauwd, toen hij voor Paulus en Silas neerviel?”

Asahel Nettleton, life and labours, Bennet Tyler & Andrew Bonar
The Banner of Truth Trust

-------
[1] Hand. 2:37 in de Eng. vert. Zie de kanttekeningen.
[2] De Eng. vert. van Amos 4:12 luidt als volgt: ‘Bereid u (...) om uw God te ontmoeten.’
[3] Zie voetnoot 1.

bottom of page