top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Gezinsgodsdienst / C. Mather

“Laat de kinderen tot Mij komen”
 

“Ons wordt verteld dat er eens kinderen tot onze Heere Jezus Christus werden gebracht, opdat Hij Zijn handen op hen zou leggen. En Hij legde Zijn handen op hen en zegende hen. O, drie- en viermaal gezegende kinderen! Wel, ouder, breng uw kinderen tot de Heere Jezus Christus; mogelijk zal Hij Zijn zegenende, genezende en zaligende handen op hen leggen. Dan zijn zij gezegend, en zullen gezegend zijn in eeuwigheid!

Abraham riep tot God: ‘Och, dat mijn zoon Ismaël mag leven voor Uw aangezicht!’ En God zei tot Abraham aangaande Ismaël: ‘Ik heb u verhoord!’ Bid voor de zaligheid van uw kinderen, en draag de namen van ieder van hen elke dag voor het aangezicht des Heeren, met gebeden waarvan het geroep de hemelen zelf doordringen zal.

Job 1:5: ‘Hij offerde naar het getal van al zijn kinderen; alzo deed Job al die dagen.’ Richt u tot de hemel met dagelijkse gebeden dat God uw kinderen wil maken tot tempels van Zijn Geest, tot vaten Zijner heerlijkheid, en tot voorwerpen van zorg voor Zijn heilige engelen. Richt u tot de Heere Jezus met gebeden zoals die vanouds, dat al de ziekten van de zielen uwer kinderen genezen mogen worden, en dat de boze geen bezit van hen zal hebben.
Ja, wanneer u uw ogen op de kleintjes slaat, schiet dikwijls per dag een gebed voor hen op naar de hemel: ‘Heere, laat dit kind eeuwig Uw dienstknecht zijn.’ Als uw gebeden niet onmiddellijk beantwoord worden, wees niet ontmoedigd. Gedenk de woorden des Heeren in Luk. 18:1: ‘Men moet altijd bidden en niet vertragen.’ Verdubbel uw onbeschaamdheid [1] totdat u voor uw kind uitkomst verkrijgt, zoals de arme Kananese vrouw deed. (...)
Maar is dit alles wat gedaan moet worden? Er is nog meer. Ouders, bidt niet alleen voor, maar ook met uw kinderen. Het gezinsgebed moet door al die ouders onderhouden worden die niet willen dat hun kinderen de zaligheid missen, en die niet willen dat de verdoemenis van hun kinderen op gruwelijke wijze op henzelf neerstort. Man, uw gezin is een heidens gezin als het een gebedsloos gezin is. En de kinderen die uit uw gezin naar de plaats der draken neerdalen, zullen hun verwensingen vanaf de bodem der hel over u uitstorten, totdat de hemelen zelf niet meer zijn [2].
Maar behalve uw gezinsgebeden, o ouders, waarom zou u niet nu en dan het ene na het andere kind (dat hier vatbaar voor is) alleen nemen voor het aangezicht des Heeren? Breng het kind met u mee in uw binnenkamers; laat het kind bij u neerknielen terwijl u het aan de Heere voorstelt, en smeek Zijn zegen erover af. Laat uw kind de zuchtingen horen en de tranen zien, en een getuige zijn van de zielsworstelingen waarmee u in barensnood bent voor zijn of haar zaligheid. De kinderen zullen nimmer vergeten wat u doet; het zal een wonderbare kracht op hen hebben.”

A Family Well-Ordered, Cotton Mather (1663-1728)
Soli Deo Gloria Publications

-------
[1] Dit woord wordt in Luk. 11:8 gebruikt.
[2] Dus: tot in alle eeuwigheid.

bottom of page