top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Predikers / W.C. Burns

 

 

De verwachting van William Chalmers Burns (1815-1868)
 

“William C. Burns die door God op een machtige wijze in Schotland en China werd gebruikt, leefde in de voortdurende verwachting van een komende opwekking in zijn geliefde Schotland. Als een jongeman van slechts drieëntwintig jaar had hij de Schriften op zijn knieën gelezen, en op zijn knieën gepleit, en op zijn knieën geloofd dat God de vensteren des hemels ging openen en zulk een zegen uitstorten dat er niet genoeg plaats zou zijn om die te ontvangen.

Zijn broer verhaalt van hem: ‘Hij had inderdaad, zoals ik mij duidelijk herinner, zeer verheven gezichten van wat zelfs in deze laatste dagen verwacht mocht worden van de uitstorting des Geestes, in antwoord op de ernstige gebeden van een weer levend gemaakte kerk. Zijn gemoed had in die tijd, gezamenlijk met vele anderen, vaak stilgestaan bij de Goddelijke beloften, en bij de grote zinnebeeldige vervulling ervan op de Pinksterdag. Dat gedenkwaardige schouwspel beschouwde hij niet als een opzichzelfstaande gebeurtenis, maar als een voorbeeld van wat de Kerk in iedere eeuw mocht hopen te zien. Het zou zelfs heerlijker kunnen zijn.

Zelfs sommige van de meest opzienbarende uitwendige openbaringen van de werking des Geestes, toen tentoongespreid, beschouwde hij niet als uitzonderlijke omstandigheden maar als iets wat op welke dag ook voor onze ogen herhaald kan worden. De verdeelde tongen en de gave van vele talen kunnen voorbijgegaan zijn, maar de uitroepen van verslagen consciënties en de luide snikken van gebroken harten behoren meer of minder thuis, overal waar in een verzamelde menigte van zondige mensen de pijlen van de machtige Koning treffen in de harten van Zijn vijanden.
Ik herinner mij dat ik met hem een discussie over ditzelfde onderwerp had in de loop van een rustige wandeling van Glasgow naar ons huis in Kilsyth, kort voordat hij zijn werk in Dundee begon. Ik waagde te vragen of, zelfs al ware de werking van de Goddelijke Geest in het midden van een Christelijke vergadering even krachtig en diep als in de Pinkstertijden, de gewoonlijke terughoudendheid en zelfbeheersing van het moderne leven, in het bijzonder onder de meer ontwikkelde klassen, zulk een onbelemmerd uiten van innerlijke gevoelens als op de Pinksterdag, niet zou beletten? Hier maakte hij bezwaar tegen, oordelende dat, indien de gedreven geweldige wind die blaast waarheen hij wil, inderdaad met kracht zou komen, wij het geluid daarvan zó zouden horen dat zelfs de wereld niet geheel in staat zou zijn om haar oren toe te sluiten.

Weinig dacht ik eraan dat binnen een maand of twee van diezelfde tijd en in de parochiekerk van diezelfde plaats waarheen wij toen onze schreden richtten, ik zelf getuige zou zijn van hetgeen een zo opmerkelijke bekrachtiging van zijn woorden leek!’
In die tijd verving Burns Murray McCheyne in Dundee gedurende de afwezigheid van de laatste toen hij naar het Heilige Land ging. Het was onder zijn prediking op de 23e dag van juli 1839 dat de grote opwekking van Kilsyth plaatsvond. Hij was op een doordeweekse dag uit Dundee weggegaan naar de kerk van zijn vader in Kilsyth om samen met hem te prediken [1], toen plotseling ‘de Heilige Geest viel’ [Hand. 10:44]. Geheel Schotland hoorde de blijde tijding dat de lucht niet langer van koper was; de vensteren des hemels waren geopend!”

Opened Windows – The Church and Revival, James A. Stewart
Revival Literature

-------
[1] In verband met een Avondmaalsplechtigheid van meerdere dagen.

 

bottom of page