top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Voorbeelden / Boston 1842

 

 

Boston Revival 1842
 

“Bij het terugzien op de geschiedenis van deze opwekking in Boston, merken wij op dat bijzonder gebed voorafgaat aan een godsdienstige opwekking. (...)
Het is duidelijk dat er een tot ontwaking gebrachte geest van gebed was, aanzienlijk in de stad verspreid gedurende de herfstmaanden. De wereld was zich inderdaad niet bewust van dit wenen in verborgen plaatsen. Vele belijders van de godsdienst waren in een diepe slaap, en even druk omtrent hun wereldse aangelegenheden alsof zij nimmer gekocht waren met de prijs van verzoenend bloed. Maar toch was het getal niet klein van degenen die dag en nacht riepen: ‘O Heere, maak Uw werk weder levend. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.’ De Heere hoorde en beantwoordde deze gebeden. Dit feit is niet iets wat alleen voor deze opwekking geldt. God heeft altijd einden met middelen verbonden. Toen Hij de kinderen Israëls uit de Babylonische gevangenschap wederbracht, ‘zou Hij daarenboven hierom verzocht worden, voordat Hij het hun zou doen’. Daniël, Ezra, Nehemia en anderen, baden, vastten en weenden. God hoorde hun gebeden, en bracht hen weder tot het land van de begravenissen hunner vaderen.
Vóór de opwekking op de Pinksterdag werd in die opperzaal een gebedsbijeenkomst van tien dagen gehouden door de eerste discipelen; en wanneer maar de Heilige Geest in onze dagen werd uitgestort, het is altijd voorafgegaan door gebed. ‘Gebed beweegt de hand die de wereld beweegt.’ Hij, Die alle harten in Zijn hand heeft en ze neigt zoals waterbeken geneigd worden, keert deze in antwoord op gebed tot Zichzelf. Wanneer Zijn kinderen roepen: ‘Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, en de bergen van Uw aangezicht deedt vervlieten’, doet Hij de dingen die zij begeren. De hemelen worden gescheurd, God komt neder naar de aarde en de bergen versmelten. Hij wendt de gevangenis van Sion gelijk stromen van het zuiden. Laat geen enkele kerk zich tevergeefs inbeelden dat God hen zal bezoeken met een tijd van verkwikking, indien zij leven in een gebedsloze staat. Gebeden moeten opgaan, voordat zegeningen neerkomen. Dit is de ingestelde ordinantie Gods. Zijn uitdrukkelijk bevel is: ‘Bidt zonder ophouden.’ ‘Bidt altijd en vertraagt niet.’”

Boston Revival 1842, Martin Moore
Richard Owen Roberts, Publishers

bottom of page