top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis Beschrijvingen / Boston 1743

 

 

Getuigenis en advies (Boston, USA, 1743)

 

Uit: ‘Het getuigenis en advies van een predikantenvergadering in Nieuw-Engeland te Boston op 7 juli 1743, naar aanleiding van de verblijdende godsdienstige opwekking die onlangs in vele delen van het land plaatsvond.'

 

“Indien het onze plicht is (…) om voortdurend en gelovig aandacht te geven aan wat er gebeurt in de dagelijkse loop van de algemene Voorzienigheid, hoeveel te meer behoren díe gebeurtenissen in de Goddelijke economie, waarin een schitterende tentoonspreiding van de kracht, genade en barmhartigheid van God ten behoeve van de kerk te zien is, waargenomen te worden met heilige verwondering, genoegen en dankbaarheid? Ook moet het volk van God zichzelf niet tevredenstellen met een stilzwijgende aandacht, maar de stem des lofs laten horen en al Zijn wonderen vertellen.

Nauwkeuriger gezegd: wanneer het Christus behaagt tot Zijn kerk te komen in een volle uitstorting van Zijn Heilige Geest, door Wiens krachtige invloeden de bediening van het Woord gepaard gaat met ongewone zegen; het werk der zaligheid op een uitnemende wijze wordt voortgezet; en Zijn Koninkrijk, dat binnen de mensen is, en bestaat in rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest, aanmerkelijk wordt bevorderd – dan is dit een gebeurtenis die in het bijzonder vraagt om de aandacht en de lofzangen van des Heeren volk, en overal verkondigd zou moeten worden tot gedachtenis van de Goddelijke genade.

Want dit alles:

– Strekt ertoe, de Goddelijkheid van een veracht Evangelie te bevestigen, en openbaart het werk van de Heilige Geest in het toepassen van de verlossing, hetwelk al te velen zo vlug versmaden.

– Kan door Gods zegen, gelukkige gevolgen hebben voor een godsdienstige herleving in andere plaatsen, en voor de uitbreiding van het koninkrijk van Christus in de wereld.

– Strekt er ook toe, de gebeden te verlevendigen, het geloof te versterken, en de hoop te doen verrijzen, van hen die wachten op het koninkrijk Gods, en de komst van de heerlijkheid der laatste dagen.”

 

Historical Collections of Accounts of Revival, John Gillies

The Banner of Truth Trust

bottom of page