top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Gezinsgodsdienst / J.W. Alexander

 

Gezinsgodsdienst en herleving
 

“Een kerk is reeds in een toestand van herleving wanneer al haar biddende gezinnen aldus in oprechtheid bezig zijn. Maar in de koudste tijden behoren degenen die de Heere vrezen, er een gewetenszaak van te maken om deze zaak op hun hart voor God te dragen temidden van hun gezin. Er wordt zo een onmetelijke kracht toegevoegd aan de openbare bediening van het Woord. (...)
Wij zijn maar al te geneigd om er vergenoegd in te berusten dat wij de zonde mijden van degenen die het huiselijk gebed helemaal verwaarlozen. Maar hoe brengen wij het ervan af? Zijn wij er ernstig in? Zijn wij vol van geloof? Vloeien onze genegenheden uit? Schuwen wij alle ongepaste haast? Is ons gedrag zodanig dat wanneer wij met deze dienst bezig zijn, allen die ons omringen er getuigenis van kunnen afleggen dat onze gezinsgodsdienst een oprecht tribuut is van onze genegenheden aan God? Vragen zoals deze kunnen vele gezinshoofden een bestraffing toebrengen. Misschien is één grote oorzaak van dát verval van godsvrucht dat wij zo algemeen in ons land beklagen, verbonden met het niet vervullen, of slecht vervullen, van deze huisplicht. Terwijl wij onszelf tevreden stellen met vage klachten, en wachten op bepaalde maatregels vanuit het buitenland, is hier een maatregel uit eigen land die voor de deur van ieder mens ligt. Zolang als ieder gezin de zonden van ieder ander gezin opspoort, en de koudheid van de grote menigte bejammert, neemt het kwaad alleen maar toe; maar als elk gezin, in vertrouwen op God, zou ontwaken en zich bewust worden van de plichten van de huiselijke godsvrucht, de tucht en het onderwijs van het gezin en het dagelijkse gebed, zouden wij in al onze kerken een genadige opwekking aanschouwen. Door de eerste methode ontvangt niet één huis voordeel; door de laatste zou ieder huis een Bethel worden.
Wanneer zullen wij onder ons die diepdoordringende nationale belangstelling in de Goddelijke dingen zien, welke alle standen in Schotland bezielde ten tijde van de tweede Reformatie? (...) Wij kunnen niet hopen op herstel, totdat de religie en de dienst van God tot de grote bezigheid van ieder huis is gemaakt. ‘Breng ons weder, o God onzes heils, en doe teniet Uw toornigheid over ons. Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde?’ (Ps. 85:5-7).”

Thoughts on Family Worship, James W. Alexander (1804-1859)
Soli Deo Gloria Publications

bottom of page