top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Sociëteiten / Wales

Regels van de Sociëteiten in Wales (1742)
 

Op verzoek van de Llwynberllan Associatie, gehouden op 12 februari 1742, werden de Regels voor de Sociëteiten in hun eerste officiële vorm gepubliceerd.

Een korte inhoud van dit officiële traktaat van Regels en Liederen voor de Welse Sociëteiten wordt hier gegeven:

Het Fundament, de Doelstellingen en de Regels van de Sociëteiten die onlangs in Wales zijn opgezet.

Inleiding:

Aan allen die gewillig zijn gemaakt om het Kruis op te nemen en Christus te volgen, en voornamelijk aan de Sociëteiten van de Anglicaanse Kerk. Onlangs zijn wij, enkele Predikanten, ertoe gebracht maatregelen te treffen om zo veelvuldig als mogelijk is, bijeen te komen.
1. Om elkaar te helpen.
2. Om de kudde van Christus te hoeden.
3. Om ons werk te regelen; en ondertussen,
4. Om de volgende Regels op te stellen. Ze zijn bedoeld om min of meer van elkaar geïsoleerde Sociëteiten te onderrichten hoe zij hun persoonlijke bijeenkomsten behoren te leiden, elkanders bevindingen te toetsen en zichzelf te verdedigen tegen kritiek van binnen en buiten de Kerk.

Het Fundament van de Sociëteiten:
1. Hebreeën 10:25: ‘Laat uw onderlinge bijeenkomst niet na.’
2. Hebreeën 3:13: ‘Vermaant elkander te allen dage.’
3. Maleachi 3:16, en Luk. 24:33.
4. Matth. 18:20: Christus tegenwoordig waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn Naam.

Doelstellingen van de Sociëteiten:
1. Hebr. 10:24: Om de liefde en de goede werken op te scherpen.
2. Om hardheid van hart en afkering [1] te voorkomen, 1 Kor. 3:2, 3.
3. Om de arglistigheid van het hart en het werk der genade binnenin ons beter te verstaan.
4. Om te onderrichten in het werk van God en het geloof op te bouwen.
5. Om te waarschuwen tegen twistvragen en woordendisputen.
6. Om elkaar te bewaken in leven en gedrag.
7. Om God in elkanders tegenwoordigheid te verheerlijken voor Zijn daden van genade.
8. Om elkaar te versterken tegen algemene vijanden van de ziel en om voor elkaar te bidden.

Regels van de Sociëteiten:
1. Laat, na het lofzingen en gebed, alle leden verhalen van het goed en kwaad wat sinds de laatste bijeenkomst is ondervonden, terwijl een ieder het kan horen.
2. Laat zelfs twijfels, vrezen en verdenkingen verteld en dan onderzocht worden, opdat alle mogelijke hindernissen voor groei in de genade weggenomen mogen worden.
3. Elk lid behoort bereid te zijn om zich te onderwerpen aan een onderzoek van zijn bevinding.

Voorbeelden van Toetsen om gebruikt te worden in zelfonderzoek:
1. Het motief achter onze daden.
2. Beweegreden – liefde tot Christus of eigenliefde?
3. Gehoorzamen wij de wil van God of de voorschriften van de eigenwil?
4. Vruchtbaarheid en nuttigheid in de Kerk.
5. Het handhaven van de eenheid der Kerk.

Weiger toelating aan iedereen die geen bevredigend antwoord kan geven op de volgende vragen:
Bent u overtuigd van zonde?
Bent u tot ontwaking gebracht door Gods genade?
Erkent u uw zedelijke onbekwaamheid om goed te doen in en van uzelf?
Neemt u de toegerekende gerechtigheid van Christus tot zaligheid aan?
Hebt u gevoeld dat de Geest van God u ertoe neigde om uzelf over te geven aan Christus?
Hebt u de kosten van het volgen van Christus berekend?
Hebt u het getuigenis van de Geest ontvangen?
Is de geest der aanneming gevolgd op uw smart over de zonde?
Aanvaardt u en stemt u in met de fundamentele waarheden van de Drie-eenheid, uitverkiezing, erfzonde, rechtvaardiging door het geloof en volharding in de genade, zoals geleerd in de 39 Artikelen?
Is het de liefde van Christus die u aanzet om zich te voegen bij onze Sociëteit en bent u bereid om bij deze Regels te blijven?

Volgend op de Toets van toelating tot de Sociëteit, komen de toetsen om gebruikt te worden voor leden die hun groei in het Christelijke leven begeren na te gaan:

1. Bent u verzekerd van het geloof, de vergeving en de inwoning van de Geest?
2. Is uw medegevoel met andere mensen groter geworden?
3. Groeit uw geestelijke bevatting van waarheid en heiligheid?
4. Is uw consciëntie meer gevoelig voor de zonde?
5. Welke geestelijke les hebt u geleerd sinds de laatste bijeenkomst?
6. Verdiept de liefde van God zich binnenin u?
7. Bent u meer bezorgd over de zaligheid van uw medemensen?
8. Wordt uw erfenis in Christus meer duidelijk voor u?

Zeer weinig (indien enige) wijzigingen van belang zijn sinds 1742 gemaakt in deze Standaard-Regels voor de Sociëteiten. Ze zijn kenmerkend voor de Methodistische opvattingen over geloof en praktijk in de 18e eeuw. Zelfs Wesley’s Regels voor zijn Verenigde Sociëteiten, geformuleerd in mei 1743, verschillen in beginsel en voornemen maar weinig van die van de Welse Associatie.

The Trevecka Letters, M. H. Jones

-------
[1] Het Engelse woord ‘backsliding’ wat hier staat wordt bijv. in Hos. 14:5 gebruikt.

bottom of page