top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Gezinsgodsdienst / M. Henry / Preek

Uit een preek van Matthew Henry (1662-1714)
 

“Gezinshoofden, die de leiding hebben in de andere zaken van het huis, moeten hun huishoudens voorgaan in de dingen van God. Zij moeten als profeten, priesters en koningen in hun eigen gezinnen zijn; en als zodanig moeten zij de gezinsleer, gezinsgodsdienst en gezinstucht in stand houden: dan is er een kerk in het huis, en dit is de gezinsgodsdienst waartoe ik u nu tracht te bewegen.
Houd de gezinsleer in stand. Het is niet genoeg dat u en de uwen in het christelijke geloof gedoopt zijn, en de waarheid gelijk die in Jezus is, belijden te erkennen, maar u moet er zorg voor dragen, en de middelen daartoe gebruiken, dat u en de uwen welbekend zijn met die waarheid, en u groeit in de bekendheid daarmee, tot eer van Christus en Zijn heilige godsdienst, en de stichting van uw eigen gemoed, en van hen die onder uw hoede staan. (...)
Om de gezinsleer in stand te houden:
Moet u de Schriften op een plechtige wijze aan uw gezinnen voorlezen. Vereis dat zij uw lezen bijwonen, en hun aandacht erbij hebben, en vraag soms of zij begrijpen wat u leest. Ik hoop dat er niemand van u zonder bijbel in uw huis is. (...) Maar wat zal het u baten om bijbels in uw huizen te hebben, als u ze niet gebruikt? om de grote dingen van Gods wet en Evangelie die aan u geschreven zijn, te bezitten, als u ze iets vreemds acht? U kijkt dagelijks in uw zakenboeken, en houdt u misschien veel bezig met de nieuwsbladen, en zullen uw bijbels weggeworpen worden als een almanak die verouderd is? Het is nu niet strafbaar om de Schriften in uw gezinnen te lezen, zoals het was in de dageraad van de reformatie van het Papisme, toen er mensen waren die werden beschuldigd en vervolgd voor het lezen in zeker groot ketters boek dat een Engelse Bijbel heette. (...) U hebt een variëteit aan voortreffelijke hulpmiddelen om de Schrift te verstaan, en om uw lezen ervan te verbeteren; zodat als u of de uwen omkomen door gebrek aan deze kennis, zoals zeker zal gebeuren als u volhardt in de veronachtzaming ervan, u dat aan uzelf te danken hebt; de schuld zal geheel en al aan uw eigen deur liggen.
Laat mij er daarom met alle ernst bij u op aandringen, dat u het plechtige lezen van de Schrift tot een onderdeel van uw dagelijkse godsdienst in uw gezinnen zult maken. Wanneer u tot God spreekt door het gebed, wees gewillig om Hem in Zijn woord tot u te horen spreken, opdat er een volledige gemeenschap mag zijn tussen u en God. Dit zal veel toedoen aan de plechtigheid van uw gezinsgodsdienst, en zal de uitvoering des te ontzaglijker en ernstiger maken, als het op de rechte wijze gedaan wordt – wat weer veel zal bijdragen tot de ere Gods en de stichting van uzelf en uw gezinnen. Het zal helpen om uzelf, en uw kinderen en dienstknechten, vertrouwd te maken met het woord van God, opdat u vaardig en machtig in de Schriften mag zijn, en daaruit volmaakt toegerust tot alle goed woord en werk. Het zal u eveneens toerusten met stof en woorden voor het gebed, en u zo tot hulp zijn in de andere gedeelten van de godsdienstoefening.
Ingeval sommige gedeelten van de Schrift minder stichtend lijken, laat dan díe gedeeltes maar het vaakst gelezen worden die dit het meeste zijn. Davids psalmen zijn tot dagelijks nut in de godsdienstoefening, en Salomo’s spreuken in de gesprekken; het zal grotelijks tot uw voordeel strekken om er goed ervaren in te zijn. En ik hoop dat ik geen enkele Christen hoef te dwingen tot de bestudering van het Nieuwe Testament, of Christelijke ouders tot het herhaalde onderwijzen van hun kinderen in de aangename en profijtelijke geschiedenissen van het Oude Testament. Wanneer u alleen uw kínderen de Bijbel hoort lezen, worden zij in de verzoeking gebracht om deze te beschouwen als niet meer dan een schoolboek; maar wanneer zij ú de Bijbel op een plechtige, godsdienstige wijze aan hen horen voorlezen, komt hij met meer gezag tot hen, zoals ook behoort. Ik ben er zeker van dat die gezinshoofden die er een gewetenszaak van maken om dit dagelijks, ’s ochtends en ’s avonds, te doen, en het een onderdeel achten van datgene wat de plicht van iedere dag vereist, – hier troost en voldoening in zullen vinden, en ontdekken dat het veel bijdraagt tot hun eigen vordering in christelijke kennis, en de stichting van degenen die onder hun schaduw wonen; en dit des te meer, als degenen die predikanten zijn, zélf uitleg geven, en de andere gezinshoofden een duidelijke en profijtelijke verklaring lezen over wat is voorgelezen, of over een gedeelte daarvan.”

A Church in the House”, Matthew Henry (preek uit 1704)

bottom of page