top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis Beschrijvingen / Boston 1842

 

 

Gods kerk opgebouwd door opwekkingen

 

“Wij merken op dat het in vorige eeuwen Gods werkwijze is geweest om Zijn kerk het meest op te bouwen door godsdienstige opwekkingen. Sommigen beweren in dit tijdperk van ‘licht’ dat godsdienstige opwekkingen iets nieuws onder de zon zijn; dat zij uit partijbelang op touw zijn gezet door kunst en listigheid. Maar zulke personen kunnen nimmer het Woord van God met zorg bestudeerd hebben, of zij zouden hebben gezien dat God onder de oude bedeling bestemde tijden had om Sion genadig te zijn. God stortte Zijn Geest uit op het geslacht dat geboren was in de woestijn. Zij dienden de Heere al de dagen van Josua. In de dagen van Jósafat, Asa, Josía en Hizkía waren er grote en heerlijke opwekkingen van de zuivere en onbevlekte godsdienst. Hetzelfde vond plaats toen de Joden uit de Babylonische gevangenschap waren wedergekeerd. Bij deze verscheidene gelegenheden trad de gehele natie opnieuw met God in een verbond.

Aan het begin van het Christelijke tijdperk was er een grote en heerlijke opwekking van de onvervalste godsdienst. Deze tijden maakten de heerlijkheid van de eerste kerk uit. Zij duurden voort totdat de kerk vermengd werd met de staat. Toen de kerk geseculariseerd werd, werelds in haar aard en geest, hielden opwekkingen op. Weinig werd erover gehoord, vanaf de zesde eeuw tot de zestiende eeuw toe.

In het tijdperk van de Reformatie, toen het Evangelie weer in zijn eerste zuiverheid werd gepredikt, keerde de Heilige Geest nog eens terug op de naties van Europa. De Engelse Puriteinen waren ijverige voorstanders van opwekkingen. In de geest van opwekkingen stichtten Winthrop en zijn gezelschap de kerken rondom de Massachusetts Bay. Gedurende de eerste dertig jaren van hun bestaan genoten zij een voortdurende opwekking. In 1740 keerde de geest van opwekking terug op deze kerken. Al de predikanten van Boston, met uitzondering van dr. Chauncy, waren de besliste vrienden van deze opwekking. Duizenden en duizenden stroomden samen om Whitefield en de Tennants te horen prediken. Vroeg in de huidige eeuw keerde de geest van opwekking in Boston terug op de twee Baptistenkerken, en de Old South. Voordat dit gebeurde was bijna de gehele stad van het geloof der vaderen afgevallen. Toen de vijand kwam gelijk een stroom, richtte de Heere de banier tegen hem op. De Heere begon de gevangenis van Sion te wenden.”

 

Boston Revival 1842, Martin Moore

Richard Owen Roberts, Publishers

bottom of page